ETICKÝ KODEX

(2. aktualizované vydání)

pracovníka příspěvkové organizace Domov Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb

- Základní dokument ke Standardu č. 1 -

 

Motto:

„Děsme se do budoucnosti nikoliv postižených, ale neomalenosti a neprozíravosti nepostižených a jejich nároku, že oni jsou mírou všech věcí a pány světa.“

(z knihy B. Blažka „ Vybrané kapitoly z etiky“)

 

 

I.

Úvod

1. Etický kodex pracovníka vychází z všeobecně uznávaných principů základních lidských práv a svobod. Organizace a každý její zaměstnanec či dobrovolný pracovník jsou povinni tyto hodnoty respektovat a dbát na jejich dodržování tak, jak vyplývá z Listiny základních práv a svobod (ústavní zákon č. 2/1993 Sb. v pozdějším platném znění) a dalších dokumentů.

2. Etický kodex byl vytvořen na základě návrhu všech zaměstnanců Domova Pod Skalami Kurovodice na společném jednání dne 5.9.2006. Zaměstnanci, uznávajíc neporušitelnost přirozených práv člověka a navazujíc na obecně sdílené hodnoty lidství, se shodli na principech morálky a chování pracovníků organizace, které se pro ně tímto dnem stávají závazné.

3. Etický kodex stanovuje žádoucí standardy chování zaměstnanců organizace a dalších osob zdržujících se v organizaci. Svým obsahem se řadí mezi základní dokumenty zařízení.

 

 

II.

Obecné zásady etiky

1. Činnost organizace je založena na odborné způsobilosti svých zaměstnanců, na demokratických hodnotách a respektování lidských práv.

2. Zaměstnanci organizace uznávají práva klientů, aby žili svůj život svobodným a naplněným způsobem, rozvíjeli své schopnosti a o svém životě rozhodovali dle vlastní volby. Zaměstnanci dbají, aby míra naplňování práv uživatelů dosáhla svého maxima.

3. Při podávání informací a jednání o sociální službě se zájemcem o službu musí zvolit příslušní pracovníci co nejvhodnější způsob vzájemné komunikace (např. používat alternativních způsobů dorozumívání – piktogram, názorné obrázky, mluvené slovo apod.). Vždy s ohledem na míru zdravotní postižení a možnosti klienta sdělení vnímat a chápat je takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby poznal, zda služba naplňuje jeho přání a potřeby a mohl se kvalifikovaně rozhodnout, zda službu využije či nikoli.

4. Rozsah a forma podpory a pomoci poskytnuté uživateli prostřednictvím sociálních služeb musí vycházet z individuálně určených potřeb uživatelů Podporu a pomoc lze uživateli poskytovat pouze v rozsahu nezbytně nutném pro běžný způsob života, jakým žijí jeho vrstevníci.

5. Poskytování služby nesmí vést k závislosti uživatele na sociální službě nebo k prohlubování jeho nepříznivé sociální situace.

6. Služby musí být poskytovány v zájmu uživatelů, v náležité kvalitě a musí posilovat jejich sociální začleňování.

 

 

 

III.

zásady etického jednání pracovníka

Etika v jednání pracovníka organizace musí vycházet z jeho vlastního přesvědčení o rovnosti každého člověka v jeho základních právech, svobodách a lidské důstojnosti a respektu k přirozeným i občanským právům člověka. Jedná se zejména o následující oblasti práv

Ø osobní svoboda a svoboda pohybu

Ø právo na ochranu soukromí

Ø právo na ochranu osobního a rodinného života

Ø právo na důstojné zacházení

Ø právo na život v běžném prostředí

Ø léčba se souhlasem

Ø právo na práci a odměnu

Ø právo vlastnit majetek

Ø právo na svobodné rozhodování

Ø naplňování práv a postoje rodičů

Ø právní ochrana oprávněných zájmů lidí

Pracovník Domova Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb:

1. Vykonává svoji funkci čestně, svědomitě, v dobré víře a ve prospěch uživatelů sociální služby, v duchu úcty k osobnosti člověka, k životu a zdraví.

2. Své pracovní činnosti chápe jako sociální službu založenou na odborné způsobilosti a odpovědnosti. Dává přednost profesionalitě před osobními zájmy.

3. S uživatelem pracuje korektně a odpovědně v souladu s jeho zájmy a potřebami.

4. Na pracovištích pomáhá vytvářet atmosféru vzájemné důvěry, úcty a spolupráce.

5. Zachovává mlčenlivost o citlivých osobních údajích uživatelů a informacích důvěrné povahy o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem svého povolání.

6. Nezapojuje se přímo ani nepřímo do žádné činnosti, která by mohla být vykládána jako přijetí úplatku.

7. K majetku klienta se chová tak, aby nezavdal příčinu k jeho zcizení nebo poškození.

8. Pro výkon svého povolání splňuje podmínku trestní bezúhonnosti.

9. Na veřejnosti vystupuje a jedná vždy tak, aby chránil dobré jméno organizace.

Pracovník Domova Pod Skalami Kurovodice je povinen:

1. Respektovat osobnost uživatele sociální služby, podporovat ho a pomáhat mu k uvědomění si sama sebe, smyslu života, vlastní potřebnosti a užitečnosti, základních lidských práv a práva svobody a pomáhat mu v jejich naplňování.

2. Ctít zejména právo uživatele na osobní svobodu, soukromí, důvěrnost sdělení, vlastní volbu, právo na vzdělání a svobodnou volbu povolání.

3. Vyrovnávat příležitosti a vytvářet rovné možnosti pro uživatele a v souladu se současnou úrovní poznání vytvářet takové podmínky, v nichž uživatel bude moci svá práva naplňovat v nejvyšší možné míře.

4. Usilovat o to, aby uživatel dostal prostor pro spontánní, přirozený život s nahodilostmi, které se člověku běžně stávají a které jsou příležitostí pro neočekávaná poznání.

5. Varovat se poskytování péče, tj. nadměrné podpory zbytečně nahrazující kroky uživatele.

6. Podporovat uživatele k vědomí vlastní odpovědnosti; podporovat ho a pomáhat mu samostatně se rozhodovat, porozumět důsledkům svého rozhodnutí a nést odpovědnost za své jednání. Respektovat klientovo rozhodnutí.

7. Předcházet negativním jevům v chování k uživatelům a chránit uživatele před jakýmikoli formami zneužívání, nucenými pracemi, diskriminací, infantilizací apod.

8. Vyvarovat se restriktivního postupu, tj. omezujícího jednání, při kterém pracovník zařízení překročí hranici obvyklou ve vztazích mezi dospělými.

9. Posilovat uživatele v jeho rozhodnutí pro samostatnost a nezávislý způsob života. Všemi dostupnými prostředky podporovat uživatele v uskutečnění jeho práva na sociální začlenění.

 

 

IV.

Postup při řešení etických konfliktů

1. Pracovník, který zjistí etický konflikt nebo má domněnku o jeho existenci, se přednostně obrátí na svého přímého nadřízeného, informuje ho o problému a žádá řešení nebo vyjasnění situace.

2. Pracovník, který se ze závažných důvodů nemůže obrátit na svého přímého nadřízeného, podá informaci vedení domova formou stížnosti (viz Směrnice „Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností“)

3. Pracovník, který informaci přijal, je povinen řešit konflikt věcně a kultivovaně.

4. Pracovník, který problém prošetřoval, je povinen navrhnout příslušná opatření a o výsledku informovat jak stěžovatele, tak vedení domova, stejnou formou a termínech, jaké jsou uvedeny v směrnici „Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností“

 

 

V.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Etický kodex je závazný pro organizaci Domov Pod Skalami Kurovodice a její zaměstnance, a v přiměřené míře též pro osoby zdržující se v zařízení (např. dobrovolní pracovníci) a to od okamžiku přijetí kodexu. Zaměstnanci a další osoby jsou povinni se s kodexem a jeho změnami seznámit a svým podpisem se zavázat k jeho dodržování.

2. Nedodržování pravidel a zásad vyjádřených v tomto kodexu je pro zaměstnance porušením pracovní kázně.

3. Dnem 1.3.2009 se ruší platnost Etického kodexu vydaného 1.10.2007.

4. Etický kodex (2. aktualizované vydání) nabývá účinnosti dnem 1.3.2009.

 

V Kurovodicích dne 19. února 2009

Mlčoch Josef

ředitel

Domov Pod Skalami Kurovodice,

poskytovatel sociálních služeb